We Wrześni 2-3 lipca odbyło się seminarium związkowe „Przyszłość miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym w kontekście cyfryzacji i automatyzacji”. Seminarium  zostało zorganizowane wspólnie z Fundacja im. Friedricha Eberta (Regionalny Projekt ds. Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego w EŚW, Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego  NSZZ Solidarność, Federacja Zwiazków Zawodowych Metalowców I Hutników w Polsce (FZZMH), oraz Litewska Unia Związków Zawodowych Metalowców (LMPSS) we współpracy z IG Metall (Niemcy).

Podczas spotkania omówiono:

  1. Przemysł 4.0, przeciwdziałanie możliwym  negatywnym skutkom dla zatrudnienia nowe wyzwania  dla sytemu edukacji i kształcenia zawodowego. Wizja i  długoterminowe strategie rządowe.
  2. Wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego w kontekście dokonujących się zmian technologicznych oraz rosnących wymogów w zakresie ochrony środowiska. Rozwój elektro-mobilności, pojazdów elektrycznych oraz napędzanych innymi alternatywnymi paliwami.
  3. Wpływ cyfryzacji i automatyzacji na zatrudnienie i warunki pracy w przemyśle. Przewidywane scenariusze dalszego rozwoju
  4. Średniookresowe strategie i proponowane odpowiedzi na nowe wyzwania proponowane przez niemieckie związki zawodowe (tj.: korzystanie z instrumentów informacji i konsultacji, negocjacji i układów zbiorowych, wpływania na politykę w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego, dalszy rozwój i przystosowanie do nowych potrzeb kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania oraz programy osłonowe itd.).